โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ห้วงเวลาหนึ่ง ณ บางแสน อควาเรียม”


โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ห้วงเวลาหนึ่ง ณ บางแสน อควาเรียม”

(One Moment In The Bangsaen Aquarium) 

เพื่อเฉลิมฉลองในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

 เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 

ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 23.59 น.


Link ส่งภาพเข้าประกวด


หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย

“ห้วงเวลาหนึ่ง ณ บางแสน อควาเรียม” (One Moment In Bangsaen Aquarium)

 

 รางวัลสำหรับการประกวดภาพถ่าย จำนวน 40 รางวัล

       ประเภท ประชาชนทั่วไป (รวม 20 รางวัล)

รางวัลชนะเลิศ :                  เงินรางวัล 10,000 บาท  ของที่ระลึก  ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :   เงินรางวัล 7,000 บาท  ของที่ระลึก  ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :   เงินรางวัล 5,000 บาท  ของที่ระลึก  ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 :   เงินรางวัล 3,000 บาท  ของที่ระลึก  ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 :   เงินรางวัล 2,000 บาท  ของที่ระลึก  ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย :                   ของที่ระลึก  ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 15 รางวัล

 

       ประเภท นักเรียน นิสิต และนักศึกษา (รวม 20 รางวัล) 

รางวัลชนะเลิศ :                  เงินรางวัล 5,000 บาท  ของที่ระลึก  ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :   เงินรางวัล 4,000 บาท  ของที่ระลึก  ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :   เงินรางวัล 3,000 บาท  ของที่ระลึก  ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 :   เงินรางวัล 2,000 บาท  ของที่ระลึก  ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 :   เงินรางวัล 1,000 บาท  ของที่ระลึก  ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย :                   ของที่ระลึก  ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 15 รางวัล

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

1. ประเภท ประชาชนทั่วไป 

2. ประเภท นักเรียน นิสิต และนักศึกษา 

(โดยคณะทำงาน คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด)

 

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

       ประเภท ประชาชนทั่วไป

1.  ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องถ่ายภายใน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยสื่อถึง หัวข้อ “ห้วงเวลาหนึ่ง ณ บางแสน อควาเรียม” (One Moment In Bangsaen Aquarium)

2.  ผู้สมัคร มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ และมีสิทธิ์ประกวดเพียง 1 ประเภทเท่านั้น

3.  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลชนิด .JPG ที่ถ่ายจากกล้องประเภทต่าง ๆ โดยไม่จำกัดประเภทของกล้อง ขนาดด้านสั้นไม่ต่ำกว่า 2300 pixels และควรต้องรักษาต้นฉบับไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ 

4.  มีคําบรรยายภาษาไทยของแต่ละภาพมีความยาวระหว่าง 200 - 500 ตัวอักษร เป็นภาษาไทย

5.   ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด และตองไมมีลายน้ำเครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟกใดๆ ลงบนภาพรวมทั้ง หามเวนขอบภาพเปนสีขาว หรือสีใด ๆ

6.   ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแสงสี ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องยังดูเป็นธรรมชาติ ห้ามมีการตัดต่อหรือตกแต่งภาพ และไม่เพิ่มวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตใด ๆ เข้ามาในภาพ

7.  ผู้สงภาพถายเขาประกวดจะตองเปนผูถายนั้น ๆ ดวยตนเอง หากนําภาพถายของผูอื่นมาสง        หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถาย ผูสงภาพถายเขาประกวดจะตอง รับผิดชอบตอความเสียหายและคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด แตเพียงผูเดียว

8.  ภาพถ่ายแต่ต้องไม่เคยผ่านการประกวด เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มาก่อน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์การประกวดและรางวัลที่ได้รับ

9.  ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของผลงานภาพถ่ายอย่างสมบูรณ์

10.  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์เผยแพร่ผลงานในสื่อสารสนเทศ ทุกประเภท

11.  ภาพที่ส่งเข้าประกวดแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียง รางวัลเดียว

12.  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์ กำหนดวิธีตัดสิน โดยให้ดุลยพินิจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

13.  ผู้เข้าประกวดต้องไม่ใช่บุคลากรสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลและครอบครัว รวมถึงคณะกรรมการโครงการฯ

 

ประเภท นักเรียน นิสิต และนักศึกษา

1.      ต้องเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่อยู่ระหว่างการศึกษาจริง โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี เท่านั้น

พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรนักเรียน/นิสิต/ นักศึกษา ผ่านระบบการส่งภาพร่วมประกวด

2.      ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องถ่ายภายใน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยสื่อถึงหัวข้อ “ห้วงเวลาหนึ่ง ณ บางแสน อควาเรียม” (One Moment In Bangsaen Aquarium)

3.      ผู้สมัคร มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ และมีสิทธิ์ประกวดเพียง 1 ประเภทเท่านั้น

4.      ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลชนิด .JPG ที่ถ่ายจากกล้องประเภทต่าง ๆ โดยไม่จำกัดประเภทของกล้อง ขนาดด้านสั้นไม่ต่ำกว่า 2300 pixels และควรต้องรักษาต้นฉบับไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ 

5.      มีคําบรรยายภาษาไทยของแต่ละภาพมีความยาวระหว่าง 200 - 500 ตัวอักษร เป็นภาษาไทย

6.      ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด และตองไมมีลายน้ำเครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟกใด ๆ ลงบนภาพรวมทั้ง หามเวนขอบภาพเปนสีขาว หรือสีใด ๆ

7.      ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแสงสี ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องยังดูเป็นธรรมชาติ ห้ามมีการตัดต่อหรือตกแต่งภาพ และไม่เพิ่มวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตใดๆเข้ามาในภาพ

8.      ผู้สงภาพถายเขาประกวดจะตองเปนผูถายนั้นๆดวยตนเอง หากนําภาพถายของผูอื่นมาสง        หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถาย ผูสงภาพถายเขาประกวดจะตอง รับผิดชอบตอความเสียหายและคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด แตเพียงผูเดียว

9.      ภาพถ่ายแต่ต้องไม่เคยผ่านการประกวด เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มาก่อน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์การประกวดและรางวัลที่ได้รับ

10.  ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของผลงานภาพถ่ายอย่างสมบูรณ์

11.  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์เผยแพร่ผลงานในสื่อสารสนเทศ ทุกประเภท

12.   ภาพที่ส่งเข้าประกวดแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียง รางวัลเดียว

13.  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์ กำหนดวิธีตัดสิน โดยให้ดุลยพินิจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

14. ผู้เข้าประกวดต้องไม่ใช่บุคลากรสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลและครอบครัว รวมถึงคณะกรรมการโครงการฯ

 

 

ขั้นตอนการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

       - การส่งภาพพร้อมกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน ได้ที่ QR-code , https://sites.google.com/go.buu.ac.th/1momen

       - ภาพที่ส่งในแต่ละภาพต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB มีคำบรรยายภาษาไทย 200 - 500 ตัวอักษร เป็นภาษาไทย ไม่เกิน 3 บรรทัด

        - เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 และจะปิดการส่งผลงาน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ในเวลา 23.59 น.

 

การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย

       จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “ห้วงเวลาหนึ่ง ณ บางแสน อควาเรียม” (One Moment In Bangsaen Aquarium) เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนมากกว่า 40 ภาพ ระหว่างวันที่ 19 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ลานเพลินเรียนรู้ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 1) ภาพที่ได้รับรางวัล ประชาชนทั่วไป จำนวน 20 ภาพ และ 2) ภาพที่ได้รับรางวัล นักเรียน นิสิต และนักศึกษา จำนวน 20 ภาพ รวมถึงภาพอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการฯ เล็งเห็นว่าเหมาะสม

 

การรับและการจัดส่งรางวัลสำหรับการประกวดภาพถ่าย

       1. รางวัลชนะเลิศ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 (ทั้งประเภท ประชาชนทั่วไป และ ประเภท นักเรียน นิสิต และนักศึกษา) รับรางวัลในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา (รวม 10 รางวัล)

  2. รางวัลชมเชยทุกท่าน ทางทีมงานจะส่งของรางวัลไปยังที่อยู่ที่ท่านกรอกไว้ (รวม 30 รางวัล) 

Versicherungsvergleich

ความคิดเห็น